Od 1 lipca bieżącego roku na część podatników został nałożony obowiązek przesyłania do Ministerstwa Finansów comiesięcznych raportów z ksiąg rachunkowych drogą elektroniczną. Są to tzw. Jednolite Pliki Kontrolne, które obligatoryjnie przekazywane są przez duże firmy, zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług (szerzej o JPK można przeczytać tutaj: https://taxpro24.pl/jednolity-plik-kontrolny-juz-od-lipca-2016/).

W przepisach wprowadzających powyższy sposób kontrolowania przedsiębiorców (art. 82 § 1b Ustawy Ordynacja podatkowa) nie przewidziano jednak kilku aspektów dotyczących organizacji przygotowania i przesyłania JPK. Od 2017 roku do grona zobligowanych do dostarczania pliku dołączą także mali i średni przedsiębiorcy, a w 2018 pozostali podatnicy. Od przyszłego roku to głównie dla wielu z nich wspomniane niedopatrzenia staną się zapewne istotnym problemem.

Zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa JPK należy przekazywać za każdy miesiąc rozliczeniowy w terminie do 25. dnia następnego miesiąca. Łatwo więc zauważyć, iż daty przesyłania JPK jak i deklaracji VAT-7 się pokrywają. Pojawia się tu jednak znacząca rozbieżność. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje możliwość rozliczania się za okresy miesięczne lub kwartalne przez małych podatników (których przychody ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w poprzednim roku podatkowym). W przypadku JPK nie ma takiego wyboru. Powstaje więc pytanie, co z tymi którzy prowadzą swoją rachunkowość zbiorczo za cały kwartał? Niestety, będą oni zmuszeni do prowadzenia ewidencji miesięcznie, by móc dostarczyć informację JPK w ustawowych terminach.

Kolejnym problemem jest również niespójność pomiędzy przepisami związanymi z podatkiem VAT a JPK. Mianowicie, Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 99 ust. 7a mówi o braku konieczności składania deklaracji VAT-7 w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że podczas zawieszenia można nie prowadzić ksiąg rachunkowych. Jednak nie przewidują tego przepisy o JPK. Nawet w trakcie rzeczywistego nieprowadzenia firmy należy przekazywać „zerowy” JPK do Ministerstwa Finansów.