Największym problemem dla wielu przedsiębiorców są składki ZUS, a właściwie ich wysokość. Osoby prowadzące własną firmę zobowiązane są do ponoszenia wydatków z tego tytułu nawet do 1120 zł miesięcznie. Zdarza się, że kwota ta jest znaczącą częścią ich przychodów. W takich sytuacjach może pojawiać się pokusa przejścia z ZUSu na KRUS, gdzie składki są trzykrotnie niższe. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą suma składek na ubezpieczenie w KRUSie w 2016 wynosi 654 zł, które są płatne raz na kwartał. Łatwo wyliczyć, iż oszczędności mogą sięgać aż do 1000 zł miesięcznie. Niestety nie jest to proste do zrealizowania. Z mocy prawa samo podleganie pod ubezpieczenie w KRUSie przysługuje jedynie rolnikowi, jego małżonkowi oraz domownikowi. Z tego wynika, iż przedsiębiorca nieposiadający minimum 1 ha gruntu rolnego lub prawa do jego użytkowania nie może nawet rozważać zamiany ZUSu na KRUS. Posiadanie ziemi nie jest jednak jedynym i najtrudniejszym ograniczeniem.

Dodatkowo, aby przedsiębiorca mógł nie opłacać ZUSu, musi zaprzestać prowadzenia działalności na co najmniej 3 lata i nieprzerwanie w tym okresie opłacać składki KRUS. Ponadto, w tym czasie zabronione jest jakiekolwiek jego zatrudnienie, które prowadziłoby do powstania zobowiązań wobec ZUSu (umowa o pracę, umowa zlecenie). Taka osoba, zgodnie zobowiązującymi przepisami, może być zatrudniona na umowę o dzieło.

Po 3-letnim okresie opłacania składek, możliwe jest wznowienie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w ZUSie. Nie jest to jednak koniec wymogów, do jakich należy się zastosować. Rolnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest również do spełnienia wszystkich poniższych warunków:

  • Prowadzenia działalności rolniczej lub wykonywania stałej pracy w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar powyżej 1 ha,
  • Nie może być pracownikiem i pozostawać w stosunku służbowym,
  • Nie może mieć prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać kwoty granicznej, która obecnie wynosi 3204 zł.