Od 1 stycznia bieżącego roku zmieniły się przepisy dotyczące rozliczeń gotówkowych między kontrahentami.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobligowany jest do zapłaty zobowiązania z rachunku bankowego, jeżeli spełnione są dwa poniższe warunki:

– wierzycielem jest inny przedsiębiorca;

– jednorazowa wartość transakcji, z której wynika zobowiązanie, przekracza 15 000 zł (bez względu na liczbę płatności).

Limit ten w porównaniu do 2016 roku został znacznie zaniżony – poprzednio kształtował się na poziomie 15 000 euro.

Przedsiębiorca powinien również zwrócić uwagę na fakt, że limit 15 000 zł obowiązuje także w transakcjach zagranicznych. Zobowiązanie w obcej walucie należy przeliczyć po średnim kursie walutowym ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jakie konsekwencje wynikają z niedotrzymania limitu 15 000 zł?

Przedsiębiorcy, którzy zakup powyżej 15 000 zł sfinansują w formie gotówkowej, nie będą mogli zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu (art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Ograniczenie limitu rozliczeń gotówkowych wpłynęło nie tylko na podatek dochodowy, ale również podatek  VAT. Podatnicy, którzy nie dostosują się do wspomnianego limitu nie będą mogli skorzystać z przyspieszonego terminu zwrotu podatku, wynoszącego 25 dni.