„Ulga na złe długi” daje podatnikowi możliwość zmniejszenia podatku VAT należnego, jeżeli nie otrzymał zapłaty za fakturę przez znaczny okres czasu. Może on obniżyć podstawę opodatkowania o wartość  nieuregulowanej płatności. Art. 89a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług mówi o tym, iż fakturę uważa się za prawdopodobnie nieściągalną, jeżeli w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności nie została opłacona lub zbyta w innej formie.

W przypadku nieściągalnych należności wierzyciel może dokonać korekty deklaracji podatkowej VAT za okres, w którym minął 150. dzień licząc od zakończenia terminu płatności. Jednocześnie powinien złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym formularz VAT-ZD, w którym zawiadomi o skorzystaniu z ulgi wraz z podaniem kwot o jakie została skorygowana deklaracja.

Zastosowanie „ulgi na złe długi” wiąże się jednak ze spełnieniem kilku warunków:

  • sprzedawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT w chwili sprzedaży oraz w momencie skorzystania z ulgi
  • nabywca nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w stanie likwidacji
  • od wystawienia niezapłaconej faktury nie minęły dwa lata
  • od terminu płatności minęło 150 dni, a w dalszym ciągu nie otrzymano zapłaty.

 

W przypadku uregulowania lub zbycia wierzytelności podatnik zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania o jej wartość w okresie, w którym została zapłacona lub zbyta. Niestety, skorzystanie z ulgi nie przekłada się na podatek dochodowy. Nie można go pomniejszyć o wysokość długu – ulga ta dotyczy jedynie podatku VAT.

 

Warto również zwrócić uwagę, że podobne obowiązki leżą także po stronie dłużnika. Jeżeli w ciągu 150 dni od dnia upłynięcia terminu płatności nie uregulował zobowiązania, powinien dokonać korekty podatku VAT naliczonego wynikającego z niezapłaconej faktury.