Ulga na złe długi, czyli co zrobić gdy klient nam nie płaci?

„Ulga na złe długi” daje podatnikowi możliwość zmniejszenia podatku VAT należnego, jeżeli nie otrzymał zapłaty za fakturę przez znaczny okres czasu. Może on obniżyć podstawę opodatkowania o wartość  nieuregulowanej płatności. Art. 89a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług mówi o tym, iż fakturę uważa się za prawdopodobnie nieściągalną, jeżeli w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności nie została opłacona lub zbyta w innej formie.

W przypadku nieściągalnych należności wierzyciel może dokonać korekty deklaracji podatkowej VAT za okres, w którym minął 150. dzień licząc od zakończenia terminu płatności. Jednocześnie powinien złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym formularz VAT-ZD, w którym zawiadomi o skorzystaniu z ulgi wraz z podaniem kwot o jakie została skorygowana deklaracja.

Zastosowanie „ulgi na złe długi” wiąże się jednak ze spełnieniem kilku warunków:

  • sprzedawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT w chwili sprzedaży oraz w momencie skorzystania z ulgi
  • nabywca nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w stanie likwidacji
  • od wystawienia niezapłaconej faktury nie minęły dwa lata
  • od terminu płatności minęło 150 dni, a w dalszym ciągu nie otrzymano zapłaty.

 

W przypadku uregulowania lub zbycia wierzytelności podatnik zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania o jej wartość w okresie, w którym została zapłacona lub zbyta. Niestety, skorzystanie z ulgi nie przekłada się na podatek dochodowy. Nie można go pomniejszyć o wysokość długu - ulga ta dotyczy jedynie podatku VAT.

 

Warto również zwrócić uwagę, że podobne obowiązki leżą także po stronie dłużnika. Jeżeli w ciągu 150 dni od dnia upłynięcia terminu płatności nie uregulował zobowiązania, powinien dokonać korekty podatku VAT naliczonego wynikającego z niezapłaconej faktury.

 

Comments are closed.