Jednostki podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, tj. nie później niż do 15 lipca 2016 roku. Sprawozdanie finansowe powinno składać się z:

  • Bilansu
  • Rachunku Zysków i Strat
  • Informacji dodatkowej, zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz stosowne objaśnienia.

Ponadto, podmioty, na które został nałożony obowiązek badania sprawozdania, do powyższych dokumentów obowiązane są dołączyć zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego dany rok obrotowy. Następnie, jeżeli jest taka konieczność, powinien je przekazać do ocenienia przez biegłego rewidenta. Nie później niż na 6 miesięcy od zamknięcia ksiąg rachunkowych, organ zarządzający zatwierdza sprawozdanie podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W ciągu 15 dni po zaakceptowaniu raportu finansowego jednostka zobowiązana jest do złożenia go w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdania powinna ona złożyć je dwukrotnie – do 15 lipca 2016 r., a następnie w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Do sprawozdania finansowego należy dołączyć:

  • Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
  • Sprawozdanie z działalności jednostki (nie dotyczy małych i mikro przedsiębiorstw)
  • Opinię biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie było badane)
  • Wniosek KRS Z-30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty)
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty 140 zł (tytułem opłaty sądowej – 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł).

Warto zwrócić uwagę, iż istnieje możliwość dokonania zmian danych podmiotu wraz ze złożeniem wniosku KRS Z-30, załączając do niego odpowiednie formularze KRS-ZN i KRS-ZM. Przy takim rozwiązaniu wzrasta jednak opłata do 350 złotych.

Należy także pamiętać, że w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania przez kierownictwo, jednostka ma również obowiązek przekazać je do Urzędu Skarbowego.