Do końca 2015 roku przy zawieraniu więcej niż jednej umowy zlecenie ozusowaniu podlega tylko ta umowa, która została zawarta najwcześniej. Zleceniobiorca jedynie dobrowolnie może objąć ubezpieczeniem pozostałe umowy. Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw,  na wszystkie umowy zlecenie, do wysokości minimalnego wynagrodzenia, zostanie nałożony obowiązek odprowadzania składek emerytalno-rentowych do ZUS.

Tak jak i teraz obligatoryjnemu ubezpieczeniu będzie podlegała pierwsza zawarta umowa. Jeżeli jednak  wysokość wynagrodzenia nie przekroczy wspomnianego już minimalnego poziomu tj. 1850 zł, to dodatkowo od każdej kolejnej będzie konieczność odprowadzania składek.

W celu łatwiejszego zrozumienia zachodzących zmian pokażmy to na przykładzie:

Pan Kowalski zawarł umowy zlecenie odpowiednio na kwoty 1000 zł, 900 zł i 2000 zł. Umowa na kwotę 1000 zł podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Nie przewyższa ona jednak kwoty 1850 zł. Wynika z tego, iż kolejna, w wysokości 900 zł,  również będzie podstawą do naliczania zobowiązań względem ZUS. Dopiero 2000 zł jest zwolnione z tego obowiązku. Istnieje także możliwość zmiany tytułu, z którego będą naliczane składki, na jedną umowę – 2000 zł.

Jeżeli ubezpieczony zawarł umowy tylko z jednym pracodawcą sprawa wydaję się być prosta. A co w sytuacji kiedy jest ich więcej? Zleceniobiorca będzie zmuszony przedstawić kolejnym płatnikom składek, dokumenty poświadczające, iż z innego tytułu podlega ubezpieczeniu (np. umowa zlecenie , ZUS RMUA). W przeciwnym razie każdy z pracodawców będzie zobowiązany do naliczania składek. Jak widać 2016 rok przyniesie sporo zmian w oskładkowaniu dochodów zleceniobiorców.

Być może jesteś lub będziesz płatnikiem składek ZUS, a nowy sposób ich naliczania nie jest dla Ciebie zbyt jasny – zapraszamy do współpracy. My zajmiemy się wszystkimi  formalnościami, a Ty spokojnie będziesz mógł  rozwijać własny biznes!